Dealsign template

Yksipuolinen Salassapitosopimus


Non-Disclosure Agreements

Finnish

Finland

Lexia

Yksipuolinen Salassapitosopimus

§ 1 Voimaantulopäivä

Tämä salassapitosopimus (”Sopimus”) astuu voimaan [pp.kk.vvvv].

§ 2 Osapuolet

Sender Business Ltd
Example Street 1
123456 City
Country

Receiver Business Ltd
Example Street 1
123456 City
Country

§ 3 Sopimuksen tarkoitus

Sopijapuolilla on tarve luottamuksellisen tiedon vaihtamiseen, joka liittyy [määrittele mihin tarkoitukseen] (“Sopimuksen Tarkoitus”). Sopimuksen Tarkoitukseen liittyen Luovuttaja saattaa luovuttaa Vastaanottajalle ei-julkista, luottamuksellista tietoa, jota on pidettävä luottamuksellisena tämän Sopimuksen nojalla. 


Vastaanottaja sitoutuu pitämään salassa Luovuttajalta saamansa Luottamuksellisen Tiedon riippumatta siitä, missä muodossa tieto on saatu, sekä sitoutuu olemaan luovuttamatta sitä kolmansille osapuolille ilman Luovuttajalta ennalta saatua kirjallista suostumusta.


Tämän Sopimuksen perusteella Vastaanottajalle ei synny mitään muita oikeuksia Luovuttajan Luottamukselliseen Tietoon kuin tämän Sopimuksen mukainen oikeus käyttää Luottamuksellista Tietoa.

View full template in Dealsign

Open template